Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

economen jargon

 

 

 

Nederland telt ongeveer 1250 notarissen en 1750 kandidaat-notarissen gevestigd in ca. 800 kantoren. Notariskantoren kennen geen specialisaties; alle kantoren moeten in principe alle diensten even goed kunnen verrichten. Uiteraard is er binnen kantoren wel sprake van een taakverdeling over de verschillende rechtsgebieden.
Het beroep kent formeel (nog) geen vrije vestiging, maar in de praktijk kan elke kandidaat-notaris zich presenteren met een ondernemersplan voor een nieuwe standplaats. De notaris wordt benoemd door de Kroon; de overheid delegeert een deel van het staatsgezag aan de notaris. Daarom moet de notaris ook een eed afleggen waarin hij belooft niet in strijd met de eer en waardigheid van het ambt te zullen handelen. Hij heeft ook een plicht tot geheimhouding.

Veel notarissen worden bijgestaan door een of meerdere kandidaat-notarissen die ongeveer hetzelfde werk doen, maar nog niet de bevoegdheid hebben om zelf akten te 'passeren'. Tegenwoordig duurt het gemiddeld acht tot tien jaar voordat een kandidaat-notaris tot notaris benoemd wordt. De kandidaat-notaris is na zes jaar benoembaar tot notaris, wanneer hij de beroepsopleiding van drie jaar en de stageperiode van drie jaar heeft afgerond. In die stageperiode gaat de kandidaat-notaris in toenemende mate waarnemen voor de notaris en zelf akten passeren.
In dit zo sterk geregelmenteerde beroep is er één beroepsvereniging, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De KNB behartigt de belangen van de leden en van het vak in zijn algemeenheid en is ook actief op het gebied van voorlichting aan het publiek.. Sommigen spreken dan ook van een kartel. De prijsregulering staat onder grote druk om die vrij te geven.

De notaris heeft het alleenrecht voor het opmaken van notariële akten. Van die officiële stukken staat de datum vast en deze gelden als bewijs voor een rechter.Voor een aantal handelingen is een notariële akte verplicht:

 • testamenten en voogdij-aanwijzing;
 • verklaring van erfrecht;
 • statuten van vennootschappen, stichtingen, verenigingen;
 • eigendomsoverdracht van en vestiging van hypotheek op onroerend goed;
 • huurkoop en splitsing van onroerend goed;
 • huwelijkse voorwaarden en partnersvoorwaarden (m.i.v 1 januari 1998);
 • toezicht bij openbare verkoop;
 • uitgifte en overdracht van aandelen op naam;
 • sommige schenkingen;
 • boedelverdelingen bij scheiding.
 • De akten worden minstens 30 jaar bewaard zodat er na vijftig jaar nog kopieën te krijgen zijn.
  Daarna worden ze ondergebracht bij de regionale bewaarplaats voor notariele akten; na 75 jaar worden de akten ondergebracht in het rijksarchief.

  De notaris is op juridisch gebied een specialist die men ook niet verplicht kan raadplegen, maar om advies kan vragen. De discipline waar de notaris zich van oudsher het meeste thuis voelt is het burgerlijk recht, maar de laatste decennia wordt er in de opleiding erg veel aan belastingrecht gedaan. Hij is vaak een meester op het gebied van fiscale constructies (statuten), opvolgingsproblemen (testamenten) en vooral onroerend goed.
  Net als andere juristen heeft de notaris veel standaardcontracten in zijn tekstverwerker zitten, die de basis vormen voor de uiteindelijke akte op maat van de specifieke client. In de praktijk wordt er veel samengewerkt met de accountant en belastingadviseur van de cliëntele.

  Voor algemene informatie over de notarisdiensten kan men op werkdagen tussen 9 en 14 uur bij de notaristelefoon terecht (070-3469393). Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Kamer van Toezicht in het arrondisement waar de notaris is gevestigd. De president van de Arrondisementrechtbank is voorzitter van de Kamer van Toezicht. Voor minder principiele klachten (over de declaratie of onheuse bejegening) kan men terecht bij een van de vijf scheidsgerechten in ons land. Dergelijke klachten kunnen worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van de KNB, die er voor zorgt dat de klacht op de juiste plek terecht komt.

  Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de clienten van de notaris in 90 % van de gevallen tevreden zijn met de dienstverlening. De 10 % ontevredenheid heeft vooral betrekking op de informatievoorziening van de notaris, de declaraties en de duur van de behandeling van het dossier. De KNB heeft voor de notarissen een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin onder meer aan deze zwakke punten kan worden gewerkt.

  Welke notaris ?

  De notaris wordt nog al eens gezien als de rijke notabel met een ouderwets kantoor. In de grote steden is dit beeld zeker niet meer terecht. In de kleinere gemeenten komt men zo'n ouderwets kantoor nog wel eens tegen.
  Tegenwoordig is het verstandig om in een vroeg stadium naar de notaris te stappen. Op grond van navraag kunt u een goede notaris kiezen. Maak wel uw plan voordat u er heen gaat zodat u weet wat u wilt. De notaris kan dan gerichter een advies geven of aangeven hoe de verdere gang van zaken zal zijn. Voor adressen kuntbu tercht op de site Notaris.nl

  Meer informatie ?

 • Lubbers en Dijk - notarissen
 • Stibbe advocaten en notarissen.
 •  

  ________________________________________________________

  floor
  (e) info@floor.nl
  copyright © 1994-2019 floor