Search   Contact      

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

rendement onder onzekerheid

De kosten en baten van een te beoordelen project vinden in de toekomst plaats en zijn vaak gespreid over een aantal perioden. Dan kunne de volgende vragen gesteld worden

  1. Hoe kan men kosten en baten op verschillende momenten in de tijd onderling vergelijkbaar maken?
    En welke gevolgen heeft dit voor de beoordeling van projecten?

Om het verschil in waarde tussen een euro in de toekomst en een euro nu uit te drukken, hanteert men vaak een discontovoet.

Hiermee kunnen toekomstige kosten en baten worden herleid tot de waarde op een bepaald vroeger tijdstip. Worden die waarden opgeteld dan krijg je de netto contante waarde.

Naast de netto contante waarde worden soms andere maatstaven gehanteerd voor de beoordeling van projecten, zoals de interne rentevoet en de terugverdientijd.

  1. Hoe moet de onzekerheid van een project in beeld worden gebracht, en welke consequenties heeft onzekerheid op de waarde van kosten en baten?
De verwachte kosten en baten van een project zijn onzeker. Om een indruk te krijgen van de risico's is het van belang om de verschillende mogelijke uitkomsten in beeld te brengen. Dit kan door bijvoorbeeld scenario-analyse.

Een volgende stap betreft de waardering van risico. in het algemeen wordt een zekere euro geprefereerd boven een onzekere euro: er is sprake van risico-aversie. Hoe verder de baten en kosten in de toekomst liggen, hoe groter in het algemeen de onzekerheid.

  1. Hoe kan men bij de besluitvorming over investeringsprojecten zo goed mogelijk rekening houden met de toekomstige onzekerheden?

Wanneer projecten zich tot ver in de toekomst uitstrekken, is het niet verstandig om reeds bij aanvang alles tot in detail vast te leggen. Door bepaalde mogelijkheden (opties) open te houden, kan later beter worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Vooral wanneer het project wordt gekenmerkt door grote omgevingsonzekerheden, kan flexibele invulling van het project grote winsten opleveren.

Maatstaven voor het rendement van projecten

Infrastructuurprojecten leveren opbrengsten op tot ver in de toekomst. Om de totale waarde van deze opbrengsten te bepalen worden zij contant gemaakt door ze te verdisconteren met een discontovoet De netto contante waarde van alle kosten en opbrengsten is de belangrijkste maatstaf voor de beoordeling van projecten. In Nederland geldt voor overheidsprojecten een voorgeschreven discontovoet van 4% heeft betrekking op de reële, risicovrije kapitaalkosten van investeringen.
Meer informatie over deze discontovoet bij NCW. 

managementnieuws

nieuws

 

 

 

 

 

floor

(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2019 floor