Search   Contact      

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Maatstaven voor het rendement

De belangrijkste en algemeen aanvaarde maatstaf waarmee de maatschappelijke rentabiliteit van een projectinvestering wordt gemeten, is de netto contante waarde (NCW). Een belangrijk voordeel van deze maatstaf is dat men een afweging kan maken tussen deze waarde en de (niet-gemonetariseerde) waarde van de PM posten (pro memorie). Naast de NCW kunnen ook andere criteria waardevolle informatie verschaffen over de rentabiliteit van projecten:

  • Interne rentevoet (Internal Rate of Return, IRR)
    De interne rentevoet geeft aan bij welke hoogte van de discontovoet de NCW voor project j gelijk wordt aan 0, d.w.z. de perunage Rj (dit is rentevoet gedeeld door 100) waarvoor geldt dat:

Bjt = bate van project j op tijdstip t
Kjt = kosten (analoog baten)

Wanneer onzekerheid bestaat over de juiste discontovoet of de waardering van risico, kan de interne rentevoet een nuttige indicatie geven voor het te verwachten rendement. De IRR geeft immers de hoogste waarde van de discontovoet aan waarbij het project nog juist rendabel is.

  • terugverdientiid (pay-back ratio)
    In het bedrijfsleven gebruikt men om de eenvoud vaak de terugverdientijd (pay-back ratio), die de periode T weergeeft waarbinnen een investering terugverdiend kan worden. De lengte van de periode wordt bepaald door het tijdstip T waarop de - niet verdisconteerde - som van de baten de kosten overtreft. Deze maatstaf geeft een voorkeur aan projecten waarmee het geïnvesteerde kapitaal zo snel mogelijk wordt terugverdiend en dat kan vooral voor riskante investeringen interessant zijn.

  • first year rate of return (FYRR)
    Als men niet alleen geïnteresseerd is in de vraag of een project aanvaardbaar is, maar ook in de vraag wanneer het project een bate gaat opleveren, kan men, ter aanvulling van de voorgeschreven NCW-maatstaf, de toepassing overwegen van de first year rate of return (FYRR). Dit criterium geeft aan of uitstel met een jaar voordelig is. De FYRR is alleen van belang voor de 'timing' van een project en mag slechts worden toegepast als tegelijk voldaan is aan de voorwaarde dat de netto contante waarde positief is.

managementnieuws

nieuws

 

 

 

 

 

floor

(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor