Kamerjargon (politieke taal)
bron: Site Tweede Kamer - http://www.tweedekamer.nl/applicaties/begrippenlijst.jsp

Datum: 1 mei 2007

 

Aanhangige wetgeving

Voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

 

Adjunct-griffier

Ambtenaar die inhoudelijk en organisatorisch een of meer Tweede Kamercommissies ondersteunt.

 

Algemeen overleg

Vergadering van een commissie met een of meer bewindspersonen.

 

Algemene beraadslaging

Een debat voor alle Tweede Kamerleden toegankelijk, over een wetsvoorstel waarin moties en amendementen kunnen worden ingediend.

 

Algemene beschouwingen

Jaarlijks debat na Prinsjesdag tussen fractievoorzitters en de minister-president over de plannen voor het nieuwe jaar.

 

Algemene commissie

Commissie die een onderwerp behandelt dat de Kamer van groot belang vindt en waarbij meer ministeries betrokken zijn.

 

Algemene financiële beschouwingen

Jaarlijks debat tussen de Tweede Kamer met de minister van Financiën over de rijksbegroting en de Miljoenennota.

 

Algemene Maatregel van Bestuur

Besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

 

Algemene politieke beschouwingen

Jaarlijks debat met de minister-president over de plannen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd.

 

Amendement

Voorstel van één of meer Kamerleden om een wetsvoorstel te wijzigen.

 

AMvB

Besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

 

AO

Vergadering van een commissie met een of meer bewindspersonen.

 

Artikelsgewijze behandeling

Een wetsvoorstel per onderdeel (artikel) bespreken.

 

Begroting

Wetsvoorstel met een raming van de kosten en de opbrengsten voor een bepaald kalenderjaar.

 

Beraadslaging

Debat over brieven, verantwoordingsstukken (bijvoorbeeld bij de rijksbegroting), nota’s, notities en wetvoorstellen.

 

Bewindspersoon

Minister of staatssecretaris.

 

Budgetrecht

Recht om begrotingen van de regering te wijzigen en vast te stellen.

 

Burgerinitiatief

Voorstel gesteund door ten minste 40.000 burgers om een bepaald onderwerp te bespreken in de Tweede Kamer.

 

BUZA

Buitenlandse Zaken

 

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

CGB

Contactgroep België

 

CGD

Contactgroep Duitsland

 

CGF

Contactgroep Frankrijk

 

Coalitie

De politieke partijen in de Tweede Kamer die samen het kabinet vormen.

 

Commissie

Groep Kamerleden uit verschillende fracties die zich met een of meer afgebakende onderwerpen bezighoudt. Wordt ook wel kamercommissie genoemd.

 

Dag der verantwoording

De regering legt op de derde woensdag in mei verantwoording af over het financiële beleid in het voorafgaande jaar.

 

DEF

Defensie

 

Demissionair kabinet

Kabinet dat ontslag heeft genomen, maar aanblijft om de lopende zaken af te handelen.

 

Departement

Ministerie

 

EMOL

Emolumenten (Beloning van Kamerleden)

 

EU

Europese Zaken

 

Europaoverleg

Overleg over zaken die binnen de Europese Unie aan de orde zijn en waarover Nederland een standpunt moet innemen.

 

EZ

Economische Zaken

 

FIN

Financiën

 

Fractie

De Kamerleden van dezelfde politieke partij.

 

Geloofsbrieven

Documenten waaruit blijkt dat bij verkiezingen gekozen kandidaten ook aan de wettelijke eisen voldoen om Kamerlid te worden. Te weten: een verklaring van het stembureau dat deze persoon als Kamerlid gekozen is, uittreksel bevolkingsregister, en overzicht van nevenfuncties.

 

Griffie

Ambtelijke afdeling die de administratieve werkzaamheden voor de plenaire vergadering verricht.

 

Griffier

Hoogste ambtenaar en eerste adviseur van de Tweede Kamer, de Voorzitter en het Presidium.

 

Hamerstuk

Stuk dat zonder debat of stemming wordt aangenomen.

 

Handelingen

Het officiële woordelijke verslag van de plenaire vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer.

 

Hoofdlijnendebat

Plenair debat over de belangrijkste onderwerpen van een wetsvoorstel, voordat de behandeling begint door een commissie.

 

Hoorzitting

Vergadering waarin een commissie personen en/of organisaties hoort.

 

Initiatiefnota

Nota ingediend door een of meer Tweede Kamerleden.

 

Initiatiefwetsvoorstel

Voorstel van een of meer Tweede Kamerleden om een wet in te voeren.

 

INT

Integratiebeleid

 

Interpellatie

Debat waarin een Tweede Kamerlid een bewindspersoon ter verantwoording roept over een actuele beslissing of uitspraak.

 

Interruptie

Een Kamerlid onderbreekt het Kamerlid dat een betoog houdt.

 

IPU

Interparlementaire Unie

 

JUST

Justitie

 

Kabinet

De ministers en staatssecretarissen

 

Kamercommissie

Groep Kamerleden uit verschillende fracties die zich met een of meer afgebakende onderwerpen bezighoudt. Wordt ook wel commissie genoemd.

 

Kamerstuk

Document dat de Tweede Kamer behandelt of behandeld heeft.

 

Koninklijk Besluit

Besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen

 

Koninklijke Boodschap

Brief waarmee de Koningin namens de regering een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbiedt.

 

Koninkrijk der Nederlanden

Nederland, de Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten, Saba) en Aruba.

 

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Maidenspeech

Eerste toespraak van een Kamerlid in een plenaire vergadering, hierbij mogen de andere Kamerleden hem of haar niet onderbreken.

 

Memorie van toelichting

Schriftelijke uitleg bij een wetsvoorstel.

 

Miljoenennota

Toelichting op de financiële plannen van de regering, die in de Rijksbegroting staan.

 

Ministerie

Organisatie van de rijksoverheid waar het beleid van de regering wordt bedacht en uitgevoerd.

 

Ministeriële regeling

Besluit van een minister of staatssecretaris waarin wettelijk regels worden uitgewerkt.

 

Motie

Een uitspraak van één of meer Tweede Kamerleden om aan te geven dat een onderwerp belangrijk is of met een oproep aan de regering om actie te ondernemen.

 

NAAZ

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

 

Nader rapport

Opmerkingen van de regering bij een advies van de Raad van State.

 

Najaarsnota

Aanpassing van financiële plannen uit de begroting van het Rijk van dit jaar.

 

Nota naar aanleiding van het verslag

Schriftelijke reactie van de indiener van een wetsvoorstel op de vragen en opmerkingen van een commissie.

 

Nota van verbetering

Overzicht van niet-inhoudelijke wijzigingen in een Kamerstuk.

 

Nota van wijziging

Inhoudelijke wijzigingen op een wetsvoorstel, opgesteld door bewindspersoon of Kamerlid die het wetsvoorstel heeft ingediend.

 

Nota

Stuk waarin een standpunt uiteen wordt gezet.

 

Notaoverleg

Commissievergadering met de indieners van een nota.

 

Novelle

Nieuw wetsvoorstel ter vervanging van een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer al had aangenomen en dat bij de Eerste Kamer nog in behandeling is.

 

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Ongecorrigeerd verslag

Verslag waarop de Kamerleden die in de vergadering aan het woord zijn geweest, tekstuele correcties kunnen aanbrengen.

 

Oppositie

De partijen in de Tweede Kamer die geen deel uitmaken van het kabinet.

 

P'tie

Petitie: Verzoek van burgers aan de Tweede Kamer of een commissie van de Tweede Kamer.

 

Parlando

Databank met Handelingen en andere Kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer vanaf 1995 tot nu.

 

Parlement

De Staten-Generaal, oftewel de Eerste Kamer en de Tweede Kamer samen.

 

Parlementaire enquête

Zwaarste onderzoeksinstrument van de Staten-Generaal waarbij getuigen onder ede mogen worden verhoord, in tegenstelling tot een (parlementair) onderzoek.

 

Petitie

Verzoek van burgers aan de Tweede Kamer of een commissie van de Tweede Kamer.

 

PKB

Een kabinetsplan op het gebied van ruimtelijke ordening dat de Tweede Kamer moet goedkeuren.

 

Plaatsvervangend griffier

Ambtenaar die de Griffier van de Kamer kan vervangen en als griffier een of meer commissies inhoudelijk en organisatorisch.

 

Planologische Kernbeslissing

Een kabinetsplan op het gebied van ruimtelijke ordening dat de Tweede Kamer moet goedkeuren.

 

Plenair debat

Een debat/vergadering waaraan alle Tweede Kamerleden kunnen deelnemen.

 

Plenaire vergadering

Een debat/vergadering waaraan alle Tweede Kamerleden kunnen deelnemen.

 

Plenaire zaal

De vergaderzaal voor alle 150 Kamerleden van de Tweede Kamer.

 

Presidium

College van de Voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer met een organisatorische en administratieve taak.

 

Proc

Procedurevergadering: Overleg waarin een commissie besluit hoe de commissie met bepaalde zaken zal omgaan zoals werkbezoeken, brieven van burgers, etc. Aan een procedurevergadering nemen ook ondersteunende ambtenaren deel.

 

Procedurevergadering

Overleg waarin een commissie besluit hoe de commissie met bepaalde zaken zal omgaan zoals werkbezoeken, brieven van burgers, etc. Aan een procedurevergadering nemen ook ondersteunende ambtenaren deel.

 

Quorum

Het aantal leden dat aanwezig moet zijn om te kunnen vergaderen en te stemmen, om te weten of dit het geval is tekenen de leden bij binnenkomst een presentielijst. Het minimale aantal aanwezigen is de helft plus één: 76.

 

Raming

Begroting van de Tweede Kamer.

 

Reces

Periode waarin de Tweede Kamer niet bijeenkomt.

 

Referendum

Volksraadpleging.

 

Regeerakkoord

Akkoord tussen regeringspartijen over de hoofdlijnen van het beleid.

 

Regeling van werkzaamheden

Vaststelling van de vergaderagenda tijdens de plenaire vergadering.

 

Regering

De Koning(in) en de ministers.

 

Reglement van Orde

De regels die de Tweede Kamer bij de uitvoering van haar werkzaamheden naleeft.

 

Rijksbegroting

Alle plannen van de regering voor het komende jaar, deze wordt samen met een begeleidende brief (de Miljoenennota) op Prinsjesdag gebracht aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën.

 

Rijkswet

Wet die voor het hele Koninkrijk geldt, dus ook voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

 

Rondetafelgesprek

Een gesprek tussen een commissie en externe betrokkenen.

 

RU

Rijksuitgaven

 

Schadeloosstelling

Salaris van een Kamerlid.

 

Schriftelijk overleg

Schriftelijke vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over een brief van een bewindspersoon.

 

Staatsblad

Officiële uitgave waarin hoofdzakelijk wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur worden gepubliceerd.

 

Staatscourant

Officiële uitgave met mededelingen en bekendmakingen zoals ministeriële regelingen.

 

Staten-Generaal

Eerste Kamer en Tweede Kamer.

 

Statuut

Hoogste wettelijke regeling van het Koninkrijk der Nederlanden. Staat boven de Grondwet.

 

Stemverklaring

Toelichting van een Tweede Kamerlid op zijn stemgedrag.

 

Stenogram

Woordelijk verslag van een vergadering.

 

STOI

Strategisch Overleg Informatievoorziening

 

Subamendement

Voorstel om een amendement te wijzigen. Een amendement is een wijziging van een wetsvoorstel.

 

Suppletoire begroting

Wijziging van begroting tijdens het lopende begrotingsjaar.

 

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

TCOB

Themacommissie Ouderenbeleid

 

TCTBS

Tijdelijke commissie Onderzoek TBS

 

Themacommissie

Commissie die zich bezighoudt met een onderwerp van maatschappelijk belang, waarbij meer ministeries betrokken zijn.

 

THTCH

Themacommissie Technologiebeleid

 

Tijdelijke commissie

Commissie die een nauwkeurig omschreven opdracht heeft en ophoudt te bestaan als zij die opdracht heeft voltooid.

 

Tweede lezing

Wetsvoorstel waarin wijzigingen en amendementen zijn verwerkt.

 

VAO

Kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie.

 

Vaste commissie

Commissie die zich met onderwerpen bezighoudt op het beleidsterrein van een ministerie.

 

Verantwoordingsdag

De regering legt op de derde woensdag in mei verantwoording af over het financiële beleid in het voorafgaande jaar.

 

Verdrag

Schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer staten.

 

Verslag

Schriftelijke vragen en opmerkingen van een commissie over wetsvoorstellen of andere aan de Tweede Kamer gezonden stukken.

 

VERZ

Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

 

Verzoekschrift

Verzoek om aandacht voor een specifiek probleem.

 

Voorhangprocedure

Afspraak tussen de Tweede Kamer en regering dat een Algemene Maatregel van Bestuur aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

 

Voorhangprocedure

Afspraak tussen Tweede Kamer en regering dat ook niet in wetten vastgelegde regels, aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

 

Voorjaarsnota

Tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.

 

Vragenuur

Uur tijdens de dinsdagmiddagvergadering van de Tweede Kamer waarin een Kamerlid vragen mag stellen aan een bewindspersoon.

 

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

VW

Verkeer en Waterstaat

 

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

Wet

Een of meer regels door de regering en Tweede Kamer vastgesteld en waaraan iedereen in Nederland zich moet houden.

 

Wetgever

De regering en de Staten-Generaal samen.

 

Wetgevingsoverleg

Commissievergadering over een wetsvoorstel waarbij de minister of staatssecretaris aanwezig zijn.

 

Wetsvoorstel

Voorstel van de regering of een Kamerlid voor een of meer regels waaraan iedereen in Nederland zich moet houden.


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl