Disconto en netto contante waarde

Een euro die men ontvangt in jaar t, heeft niet dezelfde waarde als een euro die men nu reeds in bezit heeft. Immers, een euro die men nu bezit, kan tegen rente worden uitgezet, waardoor deze na t jaar meer oplevert. Om precies te zijn levert één euro na t jaar bij een perunage r (dit is een rentevoet gedeeld door 100) een bedrag op van (1+r)**t euro (1+r) tot de macht t.

Om de huidige waarde van toekomstige baten en kosten te bepalen, moeten zij daarom worden gedisconteerd met de relevante discontovoet. Dezelfde procedure geldt voor de waardering van de kosten en baten van een project. Alle baten en kosten worden contant gemaakt en vervolgens samengevat in één getal: de netto contante waarde (NCW).

Voor een project wordt deze berekend als:

waarin t de lopende index voor de jaarlijkse kosten- en batenposten (uitgedrukt in constante prijzen), Tj de levensduur van het project, en r de gehanteerde discontovoet gedeeld door 100.

Een project is rendabel indien de netto contante waarde positief is.

Hoogte van de discontovoet

Hoe komt men aan de juiste waarde van de discontovoet ? In beginsel is deze gelijk aan rendement dat bij alternatieve aanwending van de middelen verkregen zou worden. Voor Nederland wordt het alternatieve rendement bepaald door de internationale kapitaalmarkt. Het eenvoudige en juiste criterium is hier dat binnenlandse investeringen tenminste hetzelfde rendement moeten opleveren als investeringen en beleggingen in het buitenland.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de voor Nederland relevante discontovoet voor overheidsinvesteringen wordt bepaald door de internationale kapitaalopbrengstvoet.

Kabinetsstandpunt discontovoet

In Nederland bestaat sinds 1995 het voorschrift om bij de analyse van overheidsprojecten een discontovoet van 4 procent per jaar te hanteren (Ministerie van Financiën, 1995). Bij de toepassing van dit criterium geldt:

 • Het percentage mag niet worden aangepast aan verschillen in levensduur tussen projecten, en evenmin aan relatieve veranderingen in prijzen. Als zulke factoren de uitkomst beïnvloeden, moet de aanpassing niet gezocht worden in de discontovoet, maar in de jaarramingen voor kosten en/of baten.
 • Ook voor risico's en onzekerheden geldt dat deze niet tot uitdrukking mogen komen in een aangepaste discontovoet, maar in de waarde van te disconteren kosten- en batenposten moeten worden verwerkt.
 • Verder is bepaald dat 'er geen theoretische gronden aanwezig zijn voor een `aanpassing" van de als norm gestelde maatschappelijke disconteringsvoet, in geval een deel van de effecten zich niet in geld laat uitdrukken'. Hiermee worden zogenaamde pro-memorie-posten bedoeld.

Bij de vaststelling van de voor overheidsprojecten te hanteren discontovoet van 4% is de Ministerraad uitgegaan van de gemiddelde reële rente die op de internationale kapitaalmarkt geldt voor risicovrije langetermijnleningen.

Het voorgeschreven disconto heeft dan ook betrekking op de reële en risicovrije discontovoet:

 • De voorgeschreven discontovoet is reëel, omdat hij geen rekening houdt met inflatie. De kosten en baten dienen uitgedrukt te worden in constante prijzen (van het basisjaar).
 • De discontovoet is risicovrij; er wordt geen rekening gehouden met een risicopremie. Risico's komen niet tot uitdrukking in een aangepaste - hogere - discontovoet, maar worden per project specifiek behandeld door hen te verwerken in de waarde van te disconteren kosten- en batenposten.

Discontovoet in andere Europese landen

In Europese landen is er een grote verscheidenheid aan nationale voorschriften ten aanzien van de te gebruiken discontovoet voor overheidsinvesteringen.

  Duitsland 3%
  Nederland 4%
  Verenigd Koninkrijk 6%
  Denemarken 7%,
  Frankrijk 8%.

De Europese Commissie (1997) stelt dat 5% een geschikt uitgangspunt is. In geen van de gevallen is overigens duidelijk hoe de discontovoet precies gedefinieerd is, noch hoe de keuze tot stand is gekomen.

 


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl