Pauliana

Paulianeus handelen betekent in feite ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een insolvente debiteur.

De (actio) Pauliana is oorspronkelijk een begrip uit het Romeinse recht, dat is overgenomen in onze wetboeken. Voor een goed begrip van de werking van de Pauliana is het nodig eerst enkele algemene beginselen te noemen.

Het eerste is dat schuldeisers in het algemeen vrij zijn zich te verhalen op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Aan de andere kant (het tweede beginsel) mag een schuldenaar alles met zijn bezittingen doen en laten wat hij zelf wil. Het derde beginsel bevat echter een beperking daarop want niettemin staat het de schuldenaar niet vrij zodanig over zijn vermogen te beschikken dat hij (sommige) schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt.

Als hij dat wel doet staat de schuldeiser de rechtsfiguur "pauliana" ter beschikking. De schuldeiser kan een overeenkomst tussen de schuldenaar en een derde (bijvoorbeeld verkoop van een auto tegen een veel te lage prijs) vernietigen door een brief te sturen met die mededeling erin. Het moet dan gaan om een onverplichte (1) rechtshandeling (2) waarvan de schuldenaar wist of moest weten dat zijn schuldeisers hierdoor zouden worden benadeeld (3). Ook de betrokken derde moet wetenschap van benadeling hebben (4) tenzij het gaat om een schenking. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij familierelaties, of, zoals hierboven reeds omschreven, bij "verbintenissen waarbij de geleverde prestatie de waarde van de tegenprestatie aanmerkelijk overtreft") wordt deze wetenschap vermoed aanwezig te zijn.

Indien er sprake is van een faillissementssituatie heeft de curator bovendien extra bevoegdheden. Hij kan onder omstandigheden ook verplichte rechtshandelingen vernietigen, bijvoorbeeld indien zowel de schuldenaar als de betrokken derde wist dat het faillissement reeds was aangevraagd, danwel sprake was van samenspanning met het doel schuldeisers te benadelen.

Paulianeus handelen betekent in feite ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een insolvente debiteur. Het kan aanleiding zijn voor een grotere schadeclaim, bijvoorbeeld van de curator, van een andere schuldeiser of van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Los daarvan is het volgens het Wetboek van Strafrecht een misdrijf. Het is daarom van belang dat een crediteur zich tijdig goed laat adviseren wanneer een contract niet in strijd met de wet komt. Maar ook indien u denkt dat een andere crediteur u "buitenspel" heeft gezet.


Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Verrekening kan paulianeus zijn
Een schuldeiser van Verheij kocht (met een mede-koper) op 2 juni 1994 een boot van Verheij voor NLG 275.000,--, maar verrekende zijn al langer bestaande vordering op Verheij tot een bedrag van NLG 60.000,-- met de koopprijs. Verheij werd op 24 mei 1995 in staat van faillissement verklaard. De curator vorderde NLG 60.000,-- van beide kopers. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een onverplichte rechtshandeling in de zin van de Faillissementswet, dat de schuldeisers hierdoor voor NLG 60.000,-- minder verhaal hadden en daarom benadeeld werden, terwijl beide partijen wetenschap hadden van deze benadeling. Overgelegd werd in de procedure immers een brief van Verheij aan één van de kopers waarin werd vermeld dat de transactie "in het licht van de andere crediteuren niet de meest elegante oplossing" was. De wetenschap van de ene koper werd toegerekend aan de andere koper nu werd geoordeeld dat sprake was van vertegenwoordiging. Er moest alsnog NLG 60.000,-- worden betaald. (rechtbank Rotterdam, 25 september 1997, zaaknr/rolnr 59861/HA ZA 96-2049)

Boerenslimheid
Een agrariër schonk in 1992 aan zijn dochter een bedrag van NLG 17.600,--, althans verklaarde dit schuldig te zijn aan haar. Hij verkocht zijn boerderij vervolgens aan zijn dochter onder verrekening van genoemd bedrag en met het beding van "levenslang vruchtgebruik". In 1995 ging vader failliet. De curator riep met succes de vernietiging van de beschreven rechtshandelingen in. Het ging immers in feite om een schenking van de boerderij (er had geen daadwerkelijke financiële transactie plaatsgevonden). De rechtshandelingen waren daarom onverplicht en bovendien "om niet" (gratis). Benadeling van schuldeisers werd aangenomen omdat de boerderij tot de failliete boedel zou hebben behoord indien deze niet vooraf aan de dochter zou zijn geschonken. (rechtbank Middelburg 6 augustus 1997, rolnummer 96/22)

bron: Borsboom & Hamm beschikt over ervaren advocaten op dat gebied. U kunt contact opnemen met Mr C.F.W.A. Hamm, tel. 078 - 6393737.

 

 

 


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl